Hệ thống quản trị

1 – NGUYỄN TRỌNG THẤU
Chủ tịch hội đồng quản trị

Ông. Nguyễn Trọng Thấu
Sinh ngày 02 tháng 7 năm 1962
Quốc tịch: Việt Nam.
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Dệt may – Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.


 2 – NGUYỄN TRỌNG TÍN
Thành viên Hội đồng quản trị 

NTT - web

Ông. Nguyễn Trọng Tín
Sinh ngày 08 tháng 10 năm 1993
Quốc tịch: Việt Nam
Giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc


 3 – NGUYỄN THỊ HỢP
Thành viên hội đồng quản trị

Bà. Nguyễn Thị Hợp
Sinh ngày 14 tháng 01 năm 1958
Quốc tịch : Việt Nam
Giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị


 4 – NGUYỄN MẠNH HÙNG
Thành viên hội đồng quản trị

Ông. Nguyễn Mạnh Hùng
Sinh ngày 05 tháng 03 năm 1983
Quốc tịch : Việt Nam
Giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị


5 – PHẠM DUY GIÁP
Thành viên hội đồng quản trị

Pham Duy Giap-0kÔng. Phạm Duy Giáp
Sinh ngày 14 tháng  10 năm 1984
Quốc tịch : Việt Nam
Giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị