Hệ thống quản trị

1 – NGUYỄN TRỌNG THẤU
Chủ tịch hội đồng quản trị

Ông. Nguyễn Trọng Thấu
Sinh ngày 02 tháng 7 năm 1962
Quốc tịch: Việt Nam.
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Dệt may – Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.


 2 – NGUYỄN NGỌC ANH
Phó chủ tịch hội đồng quản trị

Ông. Nguyễn Ngọc Anh
Sinh ngày 06 tháng 4 năm 1986
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư  đo kỹ thuật & Tin Học – Đại học Bách khoa Hà Nội.
Giữ chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc


 3 – NGUYỄN THỊ HỢP
Thành viên hội đồng quản trị

Bà. Nguyễn Thị Hợp
Sinh ngày 14 tháng 01 năm 1958
Quốc tịch : Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Kế toán kiểm toán
Giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị


4 – NGUYỄN TRỌNG BIỂU
Thành viên hội đồng quản trị

Ông. Nguyễn Trọng Biểu
Sinh ngày 15 tháng  10 năm 1970
Quốc tịch : Việt Nam
Giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị


5 – NGUYỄN THỊ TRANG
Thành viên hội đồng quản trị

Bà. Nguyễn Thị Trang
Sinh ngày 02 tháng  02 năm 1970
Quốc tịch : Việt Nam
Trình độ chuyên môn:  Sư phạm Sinh học – Đại học sư phạm Vinh
Giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị