Chi bộ công ty tổ chức Kết nạp Đảng viên mới cho 02 đồng chí