Tổng giám đốc nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trao tặng vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh giai đoạn 2011-2015

Tên thành tích Hình ảnh Năm khen thưởng Hình thức, nội dung khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định, cơ quan ban hành quyết định
Tổng giám đốc nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trao tặng vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh giai đoạn 2011-2015 2015 Bằng khen Số: 441/QĐ-UBND, Ngày: 02/03/2016; UBND tỉnh Thanh Hóa

1 .

Tuanhv.