Tổng giám đốc nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất và kinh doanh 2014 – 2015

Tên thành tích Hình ảnh Năm khen thưởng Hình thức, nội dung khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định, cơ quan ban hành quyết định
Tổng giám đốc nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất và kinh doanh 2014 – 2015 2015 Bằng Khen Số: 3495/QĐ-UBND; Ngày: 09/14/2015; UBND tỉnh Thanh Hóa

20150914 TGD da co thanh tich sx trong hoat dong san xuat va kinh doanh 2014 - 2015 . .

Tuanhv.