Tổng Giám đốc nhận Kỷ Niệm Chương của Bộ trưởng Bộ Văn Hóa vì những đóng góp trong sự phát triển chung của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2017

Tên thành tích Hình ảnh Năm khen thưởng Hình thức, nội dung khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định, cơ quan ban hành quyết định
Tổng Giám đốc nhận Kỷ Niệm Chương của Bộ trưởng Bộ Văn Hóa vì những đóng góp trong sự phát triển chung của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2017 2017 Kỷ niệm chương 11/8/2017 - Số 3122/QĐ-BVHTTDL (Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch)

IMG_1308 (FILEminimizer)

                                                                                                                                 Tuanhv.