Công ty cổ phần Dụng cụ Thể thao Delta ủng hộ tiền xây nhà đại đoàn kết