Chính sách

CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

    Xuất phát từ phương châm: “Phát triển bền vững là sự phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu hiện tại mà không làm tổn hại, ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai”.

    Chính sách phát triển bền vững của Delta được xoay quanh ba vấn đề chính: kinh tế bền vững, xã hội bền vững và môi trường bền vững. Để thực hiện có hiệu quả chính sách này, trong nhiều năm qua Delta đã từng bước đầu tư mở rộng cơ sở hạ tầng, đầu tư đồng bộ hệ thống nhà xưởng đạt tiêu chuẩn Châu Âu, trang thiết bị hiện đại đảm bảo yếu tố năng xuất và an toàn trong sản xuất. Giải pháp mang tính chất đồng bộ của Delta là đưa vấn đề trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) vào thực tiễn hoạt động. Nguyên tắc ứng xử đảm bảo tuân thủ theo pháp luật Việt Nam, công ước Quốc tế và các tiêu chuẩn liên quan đến “quyền cơ bản của con người, người lao động, sức khỏe và an toàn nơi làm việc”, “môi trường thực hành”, “tiêu thụ bền vững”, “thực hiện cạnh tranh công bằng trong kinh doanh”.
     Trong giai đoạn 2012 – 2020, khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, Delta xác định rõ cho mình cần phải: hướng tới mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ mới; lựa chọn mở rộng đối tác hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ sản xuất, kinh doanh, phát triển công nghệ; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có trình độ và tri thức cao, tạo môi trường làm việc ổn định, đảm bảo sức khỏe – an toàn, chế độ chính sách cho người lao động; bảo vệ, xây dựng môi trường “xanh – sạch – đẹp” và cạnh tranh công bằng; duy trì và phát triển hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001: 2008, tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội SA 8000 : 2008.
     Với chính sách trên, Delta mong rằng sẽ tạo ra nhiều cơ hội trên con đường hợp tác Quốc tế.