Tầm nhìn & Sứ mệnh

I. TẦM NHÌN:

“Trở thành một nhà sản xuất chuyên nghiệp trong lĩnh vực dệt may, dụng cụ thể thao và cung cấp các loại hình dịch vụ cho cộng đồng xã hội”.

II. SỨ MỆNH:

“Đem lại cho cộng đồng những sản phẩm, dịch vụ có chất lượng tốt nhất”

III. GIÁ TRỊ CƠ BẢN:

1. Quản trị công ty:

Tuân thủ pháp luật Việt Nam, công ước Quốc tế và các giá trị chuẩn mực xã hội.

2. Chính sách lao động:

2.1 Tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động;

2.2 Tạo mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ;

2.3 Đảm bảo điều kiện làm việc và chính sách phúc lợi xã hội;

2.4 Chăm sóc y tế và an toàn cho người lao động;

3. Sự tôn trọng:

Tôn trọng giá trị của công ty, của cán bộ công nhân viên, tôn trọng đối tác  khách hàng và nhân dân.

4. Đạo đức:

Thực hiện đạo đức trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tuân thủ các giá trị đã được thiết lập, phù hợp với giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và quá trình hội nhập Quốc tế.