Hệ thống quản lý

1 – NGUYỄN TRỌNG THẤU
 Tổng giám đốc

Ông. Nguyễn Trọng Thấu
Sinh ngày 02 tháng 7 năm 1962
Quốc tịch: Việt Nam.
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Dệt may – Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.


 2 – NGUYỄN TRỌNG TÍN
Phó Tổng giám đốc 

NTT - web

Ông. Nguyễn Trọng Tín
Sinh ngày 08 tháng 10 năm 1993
Quốc tịch: Việt Nam
Giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc


 3 – NGUYỄN TRỌNG BIỂU
Giám đốc chi nhánh Dịch vụ

Ông. Nguyễn Trọng Biểu
Sinh ngày 15 tháng  10 năm 1970
Quốc tịch : Việt Nam
Giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị

 4 – LÊ THỊ VÂN
Trưởng ban Kế toán tài chính

Le Thi VanBà. Lê Thị Vân
Sinh ngày 19 tháng  5  năm 1979
Quốc tịch : Việt Nam
Giữ chức vụ: Trưởng ban Tài chính kế toán

 5 – TRỊNH THỊ PHƯỢNG
Giám đốc Chi nhánh Đầu tư & xây dựng Delta

Trinh Thi PhuongBà. Trịnh Thị Phượng
Sinh ngày 30 tháng 8 năm 1982
Quốc tịch : Việt Nam
Giữ chức vụ: Giám đốc Chi nhánh Đầu tư & Xây dựng Delta

6 – NGUYỄN MẠNH HÙNG
Giám đốc chi nhánh Bóng thể thao Delta

Ông. Nguyễn Mạnh Hùng
Sinh ngày 05 tháng  3 năm 1983
Quốc tịch : Việt Nam
Giữ chức vụ: Giám đốc Chi nhánh Bóng thể thao Delta

 7 – PHẠM DUY GIÁP
Giám đốc chi nhánh Delta Hậu Lộc

Pham Duy Giap-0kÔng. Phạm Duy Giáp
Sinh ngày 14 tháng  10 năm 1984
Quốc tịch : Việt Nam
Giữ chức vụ: Giám đốc chi nhánh Delta Hậu Lộc

 

 

 

8 – TRƯƠNG TUẤN KIỆT
Giám đốc chi nhánh Delta Sài Gòn

Ông. Trương Tuấn Kiệt
Sinh ngày 18 tháng  08 năm 1977
Quốc tịch : Việt Nam
Giữ chức vụ: Giám đốc Chi nhánh Delta Sài Gòn