Công ty Delta những ngày đầu thành lập, xây dựng và phát triển