Ngày 22/03/2015, Công ty Delta diễn tập chữa cháy tại chỗ