STT Tên thành tích Hình ảnh Năm khen thưởng Hình thức, nội dung khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định, cơ quan ban hành quyết định
1 Chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn 20041122 HCV phu hop tieu chuan 2004 Chứng nhận và kỷ niệm chương 3100 BTC/HC 11/22/2004 Bộ công nghiệp