STT Tên thành tích Hình ảnh Năm khen thưởng Hình thức, nội dung khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định, cơ quan ban hành quyết định
1 Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng Khen cho Công ty Delta 20120612 Bang khen Thu tuong chinh phu 2012 Bằng khen Số: 732/QĐ/TTg; Ngày: 06/20/2012; Thủ tướng chính phủ
2 Chứng nhận Quyền sử dụng hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn 20041122 Phu hop tieu chuan 2004 Chứng nhận và Kỷ niệm chương Số: 3100 BTC/HC; Ngày: 11/22/2004; Bộ công nghiệp
3 Chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn 20041122 HCV phu hop tieu chuan 2004 Chứng nhận và kỷ niệm chương 3100 BTC/HC 11/22/2004 Bộ công nghiệp