STT Tên thành tích Hình ảnh Năm khen thưởng Hình thức, nội dung khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định, cơ quan ban hành quyết định
1 Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng Khen cho cá nhân Ông Nguyễn Trọng Thấu – CT.HĐQT, Tổng giám đốc Công ty. 2012 Bằng Khen Số: 732/QĐ/TTg; Ngày: 06/20/2012; Thủ tướng chính phủ
2 Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng Khen cho Công ty Delta 2012 Bằng khen Số: 732/QĐ/TTg; Ngày: 06/20/2012; Thủ tướng chính phủ
3 Chứng nhận Quyền sử dụng hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn 2004 Chứng nhận và Kỷ niệm chương Số: 3100 BTC/HC; Ngày: 11/22/2004; Bộ công nghiệp
4 Chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn 2004 Chứng nhận và kỷ niệm chương 3100 BTC/HC 11/22/2004 Bộ công nghiệp